S T A T U T

P U B L I C Z N E G O   G I M N A Z J U M

IM. JANA PAWŁA II
W   J A N O W I E   L U B E L S K I M

 

TEKST UJEDNOLICONY  Z DN. 11.09.2014 r.

 

 

SPIS TREŚCI

 

ROZDZIAŁ I            - Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ II          - Cele i zadania szkoły gimnazjum

ROZDZIAŁ III         - Organy szkoły

                                                           Dyrektor Gimnazjum

                                                               Rada Pedagogiczna

                                                               Samorząd Uczniowski

                                                               Rada Rodziców

                                                               Zasady współdziałania organów gimnazjum

                                                               Sposoby rozwiązywania konfliktów

Sposoby zapoznawania rodziców i uczniów z dokumentami prawnymi  szkoły

ROZDZIAŁ IV         - Organizacja szkoły

ROZDZIAŁ V          - Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły

ROZDZIAŁ VI         - Uczniowie szkoły

ROZDZIAŁ VII       - Wewnątrzszkolne ocenianie

                                               Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania

                                                               Podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania

                                                               Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

                                                               Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

                                                               Sposoby informowania rodziców

                                                               Klasyfikacja i promocja uczniów

                                                               Poprawianie ocen klasyfikacyjnych

                                                               Egzamin klasyfikacyjny z przyczyn usprawiedliwionych

                                                               Egzamin klasyfikacyjny z przyczyn nieobecności nieusprawiedliwionej

                                                               Tryb wnoszenia zastrzeżeń dotyczących ocen klasyfikacyjnych

                                                               Egzaminy poprawkowe

Ocena zachowania ucznia

Kryteria ocen zachowania

Postanowienia końcowe WSO

ROZDZIAŁ VIII      - Rodzice

ROZDZIAŁ IX         - Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

    Publiczne Gimnazjum w Janowie Lubelskim działa na podstawie:

1.    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 118 z 2003 r. poz. 1112 z późniejszymi zmianami).

2.    Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 1996. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami).

3.   Ustawa z dnia 8 stycznia 1999r. - przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999r. Nr 12 , poz. 96).

4.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół( Dz. U.  Nr 61 Z 2001, poz.624) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U.  Nr 10, poz.96)

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 6 , poz. 69).

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów  i egzaminów  w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 199, poz. 2046) z późniejszymi zmianami.

7.  Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 , poz. 526 i 527).

8.    Uchwały Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim Nr VI/27/99 z dnia 27 lutego 1999 r.
w sprawie założenia gimnazjum  oraz Nr XV/103/04 z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie granic jego obwodu.

 

§ 2

1.   Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w brzmieniu PUBLICZNE GIMNAZJUM  IM. JANA PAWŁA II W JANOWIE LUBELSKIM.

2.   Siedzibą Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II jest budynek przy ulicy Ogrodowej 25.

3.   Publiczne Gimnazjum  im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim działa jako jednostka budżetowa.

4.   Organem prowadzącym Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim jest Gmina Janów Lubelski.

5.   Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Lublinie.

 

ROZDZIAŁ II. CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

 

§ 3

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone  w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1.          Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez:

a)      atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,

b)      udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, warsztatach i innych formach zajęć,

c)      korzystanie z pracowni przedmiotowych, pomocy dydaktycznych i sprzętów szkolnych,

d)     udział w wycieczkach dydaktycznych i zajęciach terenowych;

2.          Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:

a)      organizowanie zajęć z przedstawicielami różnych zawodów,

b)      poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne,

c)      rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych;

3.          Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia poprzez:

a)      zapewnienie odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych dla uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników gimnazjum,

b)      systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,

c)      realizowanie programu wychowawczego  uchwalonego przez Radę Pedagogiczną,

d)     realizowanie zadań wynikających ze szkolnego programu profilaktyki,

e)      organizowanie oddziałów integracyjnych lub nauczania indywidualnego dla uczniów niepełnosprawnych,

f)       umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów przez realizowanie indywidualnych programów nauczania,

g)      aktywne uczestnictwo w kulturze i życiu społecznym;

4.          Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

a)      zorganizowanie zajęć świetlicowych,

b)      system zapomóg , stypendiów i pomocy materialnej,

c)      organizowanie zbiórek i akcji charytatywnych,

d)     złamanie barier architektonicznych,

e)      prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

f)       prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej;

5.          Umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:

a)      realizację autorskich programów patriotycznych,

b)      uczestnictwo w szkolnych i pozaszkolnych obchodach świąt państwowych i religijnych,

c)      odpowiednio dobraną tematykę zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

6.          Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez współdziałanie z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom,

7.          Umożliwia rozwój zainteresowań uczniów poprzez:

a)      realizowanie indywidualnych programów nauczania,

b)      organizację kół przedmiotowych, sportowych, plastycznych, tanecznych, recytatorskich, muzycznych i innych, w miarę potrzeb środowiska;

8.          Organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły poprzez:

c)      prowadzenie nauczania indywidualnego w miarę potrzeb,

d)     prowadzenie zajęć rewalidacyjnych w szkole;

9.          Szkoła otacza specjalną troską - w miarę swoich możliwości - uczniów posiadających orzeczenia i opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a w szczególności zapewnia:

a)      realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii,

b)      odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne,

c)      realizację programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki, dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej,

d)     zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb,

e)      integrację ze środowiskiem rówieśniczym,

f)       nauczanie indywidualne zorganizowane w sposób zapewniający realizację wskazań wynikających z potrzeb edukacyjnych oraz zaleconych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej, określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania. Zajęcia w ramach nauczania indywidualnego prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w domu rodzinnym lub w placówce opiekuńczej;

10.      Szkoła otacza - w miarę swoich możliwości - opieką uczniów znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach rodzinnych lub losowych;

11.      Wskazuje trudną sytuację ucznia odpowiednim instytucjom pomocy społecznej, a w szczególności wnioskuje o zapomogi i zasiłki.

 

§ 4

   Za sprawowanie opieki, bezpieczeństwo i higienę uczniów są odpowiedzialni:

1.          W trakcie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych nauczyciele prowadzący te zajęcia;

2.          Podczas zajęć poza terenem gimnazjum, w trakcie organizowanych   wycieczek –  nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora gimnazjum oraz inne osoby dorosłe, jeśli Dyrektor wyrazi na to zgodę. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek  organizowanych przez Gimnazjum określa Regulamin Wycieczek Gimnazjum;

3.          Podczas imprez szkolnych – organizatorzy i wyznaczeni nauczyciele;

4.          Przed zajęciami obowiązkowymi oraz w trakcie przerw lekcyjnych – wychowawca  świetlicy i nauczyciele dyżurni, zgodnie z harmonogramem dyżurów  zatwierdzonym przez dyrektora gimnazjum.

 

§ 5

    Za sprawowanie indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami, odpowiedzialni są:

1.          Uczniami rozpoczynającymi naukę odpowiedzialny jest wychowawca świetlicy;

2.          Uczniami z przeciwwskazaniami lekarskimi – nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczno – wychowawcze;

3.          Uczniami, którym z powodu sytuacji rodzinnej i losowej potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stała pomoc doraźna – wychowawcy klas i pedagog szkolny.

 

§ 6

1.      Szkoła organizuje, zgodnie z odrębnymi przepisami, pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz prowadzi edukację prozdrowotną i promocję zdrowia psychicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień  dotyczących zapobiegania uzależnieniom.

2.      Szkoła podejmuje działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i Policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności gdy uczeń używa, posiada lub rozprowadza środki lub substancje odurzające, alkohol, uprawia nierząd lub przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji.

 

§ 6a

1.      W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów i pracowników w szkole prowadzony jest elektroniczny monitoring wizyjny.

2.      Kamery monitoringu wizyjnego mogą być umieszczone we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają uczniowie i pracownicy, z wyjątkiem toalet.

3.      Zapis ze wszystkich kamer przechowywany jest na twardym dysku rejestratora przez 30 dni.

4.      Odczytu zapisu rejestratora dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.

5.       Nagrania zapisane w rejestratorze mogą być użyte wyłącznie w celu wyjaśnienia wykroczeń przeciwko mieniu szkolnemu oraz uczniom, pracownikom i innym osobom przebywającym na terenie szkoły.

 

ROZDZIAŁ III. ORGANY GIMNAZJUM

 

§ 7

 Organami gimnazjum są:

1)      Dyrektor Gimnazjum

2)      Rada Pedagogiczna

3)      Samorząd Uczniowski

4)      Rada Rodziców.

 

 

§ 8

Dyrektor Gimnazjum

 

1. Dyrektor gimnazjum ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw wynikających z działania określonego statutem, a w szczególności:

a)      kieruje działalnością gimnazjum i reprezentuje je na zewnątrz.

b)      sprawuje nadzór pedagogiczny i przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania tego nadzoru oraz informacje o działalności gimnazjum.

c)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

d)     realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji.

e)      zarządza  środkami finansowymi określonymi w planie finansowym gimnazjum i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

2. Do zadań dyrektora szkoły należy także:

a)      kształtowanie atmosfery sprzyjającej dobrej pracy uczniów, a także nauczycieli i innych pracowników,

b)      tworzenie warunków dla rozwijania aktywności, samorządności oraz zainteresowań i uzdolnień uczniów, wspieranie działalności młodzieżowych organizacji wychowawczych i  samorządu uczniowskiego, sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, w celu systematycznego doskonalenia pracy nauczycieli poprzez konferencje samokształceniowe, kierowanie nauczycieli na doskonalenia zawodowe, konferencje metodyczne,

c)      podejmowanie działań sprzyjających postępowi pedagogicznemu, upowszechnianie i wdrażanie do praktyki szkolnej nowatorskich doświadczeń pedagogicznych oraz inspirowanie nauczycieli do działań innowacyjnych,

d)     analizowanie stanu realizacji planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły oraz uchwał i wniosków rady, składanie sprawozdań z ich wykonania,

e)      inspirowanie działań kształtujących świadomość odpowiedzialności za czystość języka ojczystego i kulturę osobistą uczniów i pracowników szkoły,

f)       zapewnianie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

g)      egzekwowanie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz dbałość o czystość i estetykę szkoły,

h)      systematyczne doskonalenie własnych kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

3. Dyrektor zgodnie z obowiązującymi przepisami decyduje w sprawach:

a)      tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny zdrowia,

b)      programów zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych i korekcyjno - kompensacyjnych, programów ogólnokształceniowych, uroczystości i imprez, wycieczek, obozów, środowiskowych zajęć sportowych i rekreacyjnych,

c)      przyjmowania uczniów do szkoły oraz zmiany przez nich klasy lub oddziału,

d)     wstrzymanie wykonania wobec ucznia kary wymierzonej decyzją rady, jeżeli uczeń otrzyma poręczenie - do czasu ponownego rozpatrzenia,

e)      wyposażania szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

f)       sporządzanie statystycznych i opisowych analiz, sprawozdań lub innych informacji o działalności szkoły,

g)      realizacji wydatków finansowych w ramach przyznanych środków, zatwierdzonych planów limitów należnych nauczycielom wynagrodzeń z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych oraz wysokości dodatkowego wynagrodzenia pracowników obsługi za pracę w godzinach nadliczbowych,

h)      zwoływania zebrań rady pedagogicznej,

i)        zawieszania uchwał rady, jeżeli są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa i przekazywanie ich do decyzji organu prowadzącego,

j)        zawieszanie lub uchylanie uchwał i decyzji rady rodziców oraz organizacji uczniowskich w szkole - sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa,

k)      niedopuszczania pracownika do zajęć w przypadkach wymagających natychmiastowego odsunięcia go od dzieci i młodzieży - do czasu podjęcia decyzji przez organ prowadzący szkołę,

l)        ustalania zakresu czynności: nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.

 

§ 9

1.    Dyrektor gimnazjum jest pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

2. Dyrektor gimnazjum w szczególności decyduje w sprawach:

a)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników  gimnazjum,

b)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom gimnazjum,

c)      występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników.

 

§ 10

Dyrektor gimnazjum w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

 

§ 11

Dyrektor gimnazjum współpracuje z dyrektorami szkół podstawowych z terenu gminy i Komisją Oświaty i Kultury Rady Miejskiej.

 

§ 12

  1. Gimnazjum współpracuje z takimi instytucjami jak:

a)      Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna i inne poradnie specjalistyczne,

b)      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

c)      Ośrodek Pomocy Społecznej,

d)     Komenda Powiatowa Policji,

e)      Sąd Rejonowy,

f)       Pełnomocnik Burmistrza d/s rozwiązywania problemów alkoholowych,

g)      Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna

oraz innymi, świadczącymi poradnictwo oraz specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

 

2.      Współpraca szkoły z  poradnią pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi obejmuje następujące obszary:

a)      wydawanie opinii dotyczących nauczania indywidualnego, obniżania i dostosowania wymagań edukacyjnych  do możliwości ucznia, zwalniania z nauczania drugiego języka, dysleksji, dysgrafii, dysortografii,

b)      prowadzenia na terenie szkoły zajęć adaptacyjnych  i integracyjnych,

c)      pedagogizacja rodziców,

d)     prowadzenie szkoleniowych posiedzeń rady pedagogicznej,

e)      prowadzenie zajęć terapeutycznych, indywidualnych i grupowych z dziećmi skierowanymi na takie zajęcia do poradni,

f)       prowadzenie zajęć nauczania indywidualnego,

g)      uczestnictwo uczniów w warsztatach zawodoznawczych.

3.            Zajęcia, o których mowa wyżej, prowadzone są na podstawie diagnozy postawionej przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną lub inne poradnie  specjalistyczne oraz przez szkolny  zespół do spraw profilaktyki.

4.            Współpraca szkoły z pozostałymi instytucjami dotyczy :

a)      udzielania pomocy uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebują wsparcia, np.: umożliwienie spożywania bezpłatnych posiłków w szkolnej stołówce, udzielanie zapomóg i stypendiów (wg odrębnego regulaminu),

b)      realizacji programów profilaktycznych, integracyjnych i socjoterapeutycznych,

c)      współdziałanie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

d)     pozyskiwanie informacji dotyczących życia pozaszkolnego uczniów.

5.          Za współpracę z  poradniami oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka  odpowiadają pedagodzy szkolni, wychowawcy klas oraz dyrekcja szkoły.

 

§ 13

   1.           Jeżeli gimnazjum liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzone jest stanowisko wicedyrektora.

   2.           Dyrektor gimnazjum, za zgodą organu prowadzącego gimnazjum, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.           

   3.           Do obowiązków wicedyrektora  należy: 

a)      zastępowanie  dyrektora w przypadku jego nieobecności,

b)      przygotowywanie projektów następujących dokumentów:

-          tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych,

-          kalendarza imprez szkolnych,

c)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad przedmiotami matematyczno  – przyrodniczymi,

d)     przygotowywanie projektów ocen pracy nauczycieli, 

e)      wnioskowanie do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla tych nauczycieli, których bezpośrednio nadzoruje,

f)       prowadzenie księgi ewidencji uczniów oraz kontrolowanie spełniania przez nich obowiązku szkolnego,

g)      opracowanie materiałów analitycznych dotyczących efektów kształcenia i wychowania,

h)      wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez dyrektora  gimnazjum.

 

§ 14

Rada Pedagogiczna

 

     1.           Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele pracujący  w gimnazjum.

     2.           Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor gimnazjum.

 

 

§ 15

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy gimnazjum,

2)      zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w gimnazjum,

4)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5)      wnioskowanie do Kuratora Oświaty w sprawie przeniesienia uczniów do innego gimnazjum.

 

§ 16

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)      projekt planu finansowego gimnazjum,

3)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych  wyróżnień,

4)      propozycje dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

§ 17

1.        Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu gimnazjum i jego zmian oraz go uchwala.

2.        Zmian, o których mowa w ust. 1, dokonuje rada pedagogiczna na plenarnym posiedzeniu, po uzgodnieniu z radą rodziców i samorządem uczniowskim. Prawo zgłaszania wniosków o dokonanie zmian w statucie posiadają główne organa szkoły, o których mowa w § 7 statutu.

3.        Rada pedagogiczna może wystąpić z umotywowanym wnioskiem o odwołanie ze stanowiska dyrektora lub wicedyrektora gimnazjum.

4.        W przypadku określonym w ust. 3 organ prowadzący jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

5.        Posiedzenia rady są protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków rady, którzy zobowiązani są do nieujawniania spraw będących przedmiotem posiedzeń.

6.        Szczegółowy tryb swojej pracy rada pedagogicznej określa  w formie regulaminu.

 

§ 18

Samorząd Uczniowski

 

1.        W gimnazjum działa samorząd uczniowski zwany dalej  „samorządem”.

2.        Samorząd tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum.

3.        Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, który nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

         

§ 19

1.        Samorząd Uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi gimnazjum wnioski i opinie we wszystkich sprawach, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:    

a)      prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami,

b)      prawo do jawnej umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

c)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań uczniów,

d)     prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

e)     prawo organizowania działalności kulturowej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum,

f)       prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

2.        Samorząd uczniowski gimnazjum działa w oparciu o swój regulamin.

 

§ 20

Rada Rodziców

 

1.        W gimnazjum działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację  wszystkich uczniów.

2.        Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców dzieci uczęszczających do gimnazjum.

3.        Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum.

 

§ 21

1.        Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora gimnazjum wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw gimnazjum.

2.        W celu wspierania statutowej działalności gimnazjum Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin jej działalności.

3.        Rada Rodziców działa na rzecz stałej poprawy bazy i pomocy dydaktycznych.

 

§ 22

Spotkania nauczycieli z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze powinny być organizowane co najmniej dwa razy w I semestrze i jeden raz w II semestrze.

§ 23

Zasady współdziałania organów gimnazjum

 

Celem nadrzędnym działania wszystkich organów gimnazjum jest zgodna współpraca w działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 

§ 24

Bieżący przepływ  informacji  pomiędzy organami    szkoły o podejmowanych i planowanych  działaniach odbywa się za pośrednictwem dyrektora szkoły poprzez:

a)      tablicę ogłoszeń,

b)      zebrania klasowe rodziców,

c)      zebrania ogólne rodziców,

d)     zebrania Rady Pedagogicznej,

e)      zebrania Rady Rodziców,

f)       zebrania Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 25

1.      Rada Pedagogiczna-Rada Rodziców współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Formy współpracy uwzględniają:

a)      opiniowanie pracy szkoły,

b)      udzielanie rzetelnej informacji na temat dziecka, jego postępów lub trudności  w nauce, porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia dzieci, opiniowanie  dokumentów szkolnych,

c)      działania na rzecz dobra dzieci i młodzieży,

d)     wspomaganie szkoły w realizacji jej statutowych zadań,

e)      tworzenie klimatu dla oddziaływań wychowawczych i opiekuńczych,

f)       planowanie zakupów pomocy dydaktycznych z funduszy Rady Rodziców.

2.      Dyrektor szkoły- Rada Rodziców:

a)      podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły,

b)      planowanie wydatków,

c)      planowanie pracy szkoły,

d)     organizowanie imprez szkolnych,

e)      podejmowanie działań mających na celu podniesienie efektywności pracy w szkole,

f)       współpraca na rzecz kształcenia i wychowania dzieci.

3.      Dyrektor Szkoły- Samorząd Uczniowski:

a)      organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury w szkole, rodzinie i środowisku lokalnym,

b)      współpraca w zakresie realizacji programu wychowawczego szkoły i programów  nauczania,

c)      zbieranie informacji w zakresie przestrzegania praw ucznia,

d)     działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych.

4.      Rada Rodziców- Samorząd Uczniowski:

a)      wyrażanie opinii na temat pracy szkoły, programów nauczania,

b)      wyrażanie opinii i wniosków na temat przestrzegania praw ucznia,

c)      opiniowanie dokumentacji szkolnej,

d)     organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.

5.      Dyrektor Szkoły- Rada Pedagogiczna:

a)      współpraca w zakresie wprowadzania innowacji i eksperymentów  pedagogicznych,

b)      ustalanie prowadzonych nieodpłatnie zajęć pozalekcyjnych,

c)      zbieranie informacji i opinii o pracy szkoły w calu podniesienia efektywności nauczania,

d)     organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

e)      współpraca w zakresie tworzenia planów pracy szkoły.

6.      Rada Pedagogiczna- Samorząd Uczniowski:

a)      współpraca w zakresie tworzenia planów pracy szkoły,

b)      współpraca w zakresie realizacji programu wychowawczego szkoły i programów nauczania,

c)      organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

d)     organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.

 

§ 26

Sposoby rozwiązywania konfliktów

 

1.      Dyrektor szkoły rozstrzyga sprawy sporne członków Rady Pedagogicznej. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, negocjuje w sprawach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem. Wnoszone sprawy rozstrzyga się z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi  jej wychowanków. Wstrzymuje realizację uchwał niezgodnych z prawem, powiadamiając organ prowadzący.

2.      W sprawach spornych dotyczących uczniów ustala się następujące postępowanie:

a)      uczeń zgłasza swoje zastrzeżenie do Rzecznika Praw Ucznia, który wyjaśnia kwestie sporne,

b)      sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

3.      W sprawach spornych wynikłych między Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców ustala się następujące postępowanie:

a)      Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna, za pośrednictwem wybranych członków, zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły,

b)      dyrektor rozstrzyga kwestie sporne w ciągu 5 dni,

c)      decyzja dyrektora jest ostateczna.

4.      W sprawach konfliktowych między Dyrektorem Szkoły i Radą Rodziców spór rozstrzyga Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, jeśli sprawa tego wymaga (w ciągu 7 dni). Decyzja Rady Pedagogicznej jest ostateczna

5.      Spór między Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną jest rozstrzygany przez organ prowadzący lub organ nadzorujący szkołę (w zależności od rodzaju konfliktu).

6.      Spór między Dyrektorem Szkoły i Samorządem Uczniowskim jest rozstrzygany przy udziale przedstawicieli Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej. Ich decyzja jest ostateczna.     

     

§ 27

  1. Szkoła współpracuje z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów w  zakresie kształcenia, wychowania dzieci i profilaktyki.
  2. Celem współpracy jest:

a)      spójne oddziaływanie na dzieci przez rodziców i szkołę w procesie nauczania, wychowania i opieki, zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zdrowotnymi,

b)      doskonalenie organizacji kształcenia, wychowania i opieki w szkole, rodzinie i środowisku,

c)      zapoznawanie rodziców z programem kształcenia, wychowania i opieki, programem szkoły, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, obowiązującymi w gimnazjum regulaminami oraz statutem szkoły,

d)     upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny oraz wynikającymi z tego zadaniami i ich obowiązkami względem dzieci,

e)      pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania, profilaktyki, opieki oraz udzielania w tym zakresie pomocy szkole,

f)       tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania szkoły,

g)      współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy,

h)      uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły,

i)        organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym.

3.        Współpraca szkoły z rodzicami przybiera różnorodne formy:

a)      śródokresowe i semestralne spotkania dyrekcji, wychowawców i pedagogów    szkolnych (wywiadówki),

b)      rozmowy indywidualne z rodzicami,

c)      kontakty telefoniczne, korespondencja,

d)     wizyty domowe wychowawcy i pedagoga,

e)      angażowanie rodziców w życie towarzyskie i kulturalne klasy i szkoły (wycieczki, imprezy klasowe, szkolne i środowiskowe),

f)       udział rodziców w realizacji zadań wynikających ze szkolnego programu profilaktyki.

4.        Rodzice współdziałają ze szkołą poprzez rady klasowe rodziców (zasady ich działania określa wewnętrzny regulamin rady rodziców).

 

§ 28

Sposoby zapoznawania rodziców i uczniów z dokumentami prawnymi szkoły

 

1.        Uczniowie zapoznawani są z dokumentami prawnymi szkoły na zajęciach edukacyjnych i godzinie do dyspozycji wychowawcy. Wychowawca lub nauczyciel przedmiotu odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym, a uczeń potwierdza własnoręcznym podpisem.

2.        Szkoła organizuje cykliczne spotkania z rodzicami (opiekunami prawnymi ucznia) w celu zapoznania ich z dokumentami prawnymi obowiązującymi w gimnazjum. Rodzice informowani są ustnie przez dyrektora i wychowawcę klasy, a fakt ten odnotowuje wychowawca w dzienniku lekcyjnym. Rodzice potwierdzają zapoznanie się z dokumentami własnoręcznym podpisem.

 

§ 29

1.        W gimnazjum mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

2.        Zgodę na podjęcie działalności, o której mowa w ust. 1 wyraża dyrektor gimnazjum po uzgodnieniu warunków tej działalności i uzyskaniu pozytywnej opinii rady  pedagogicznej.

 

 

ROZDZIAŁ IV.  ORGANIZACJA GIMNAZJUM

 

§ 30

1.        Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw     świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2.        Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: zimowy - śródroczny,  letni - końcoworoczny.

3.        Termin klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej ustala Dyrektor.

 

§ 31

1.        Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania do dn. 30 kwietnia danego roku.

2.        W arkuszu organizacyjnym gimnazjum zamieszcza się w szczególności:

a)      liczbę pracowników gimnazjum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

b)      ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków  przydzielonych przez organ prowadzący.

3.        Organizację stałych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora gimnazjum na podstawie arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem przepisów higieny pracy.

 

§ 32

1.        Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala formy prowadzenia zajęć dla uczniów, np.: wyrównawczych, specjalistycznych, nauczania języków obcych, elementów informatyki, kół zainteresowań.

2.        Zajęcia mogą być prowadzone poza systemem klasowo- lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

3.        Siatkę zajęć dodatkowych ustala się w oparciu o diagnozę potrzeb uczniów, nauczycieli i rodziców; są one zatwierdzane corocznie przez radę pedagogiczną. Zajęcia są nieobowiązkowe, obejmują uczniów zdolnych i z problemami w nauce.

4.        Nauczyciele mogą prowadzić nieodpłatnie i z własnej inicjatywy pozalekcyjne zajęcia dodatkowe.

 

§ 33

1.        Szkolny plan nauczania ustala dyrektor gimnazjum.

2.       Dyrektor gimnazjum dopuszcza do użytku szkolnego zestaw programów nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

3.        Dyrektor gimnazjum odpowiedzialny jest za uwzględnienie problematyki ścieżek edukacyjnych w szkolnym zestawie programów nauczania.

 

§ 34

1.        Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział liczący do 26  uczniów. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego  uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku.

2.        W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może wyrazić zgodę na  przekroczenie w oddziałach liczby uczniów powyżej 26.

 

§ 35

1.       Oddział można dzielić do prowadzenia zajęć z języków obcych i informatyki oraz zajęć, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.        Podział na grupy jest obowiązkowy do prowadzenia zajęć z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

3.       W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego gimnazjum.

4.        Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

 

§ 36

1.        Podstawową formą gimnazjum są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym :

a)      godzina lekcyjna trwa 45 minut,

b)      przerwy międzylekcyjne trwają od 10 do 20 minut.

2.        W szczególnych sytuacjach Dyrektor może podjąć decyzję o skróceniu godziny lekcyjnej do co najmniej 30 minut.

 

§ 37

1.       W gimnazjum mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15. roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie.

2.        Po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia dyrektor gimnazjum na podstawie uchwały rady pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni psychologiczno –  pedagogicznej.

3.       W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.

4.       Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.

5.        Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza nim na podstawie umowy zawartej przez dyrektora  ze szkołą zawodową, placówką kształcenia ustawicznego lub przedsiębiorcą.

 

§ 37a

1.      W gimnazjum mogą być tworzone klasy sportowe.

2.      Klasy sportowe są oddziałami, w których prowadzone jest szkolenie sportowe w jednej lub kilku dyscyplinach sportu.

3.      W klasach sportowych realizacja programu szkolenia sportowego następuje równolegle z realizacją programu kształcenia ogólnego właściwego dla III etapu edukacyjnego.

4.      Szczegółowe zasady tworzenia klas sportowych określa właściwe rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zatwierdzony przez radę pedagogiczną „Regulamin klas sportowych Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim.

 

§ 37b

1.         W gimnazjum mogą być tworzone klasy integracyjne.

2.         Klasa integracyjna może liczyć do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

3.         W klasie integracyjnej obok nauczyciela z ogólnym przygotowaniem przedmiotowym pracuje nauczyciel wspierający z przygotowaniem specjalnym, który zajmuje się uczniami z niepełnosprawnością na zajęciach lekcyjnych. Nauczyciel ogólny realizuje ramowe treści, natomiast specjalny dostosowuje zakres treści do możliwości dziecka.

4.         Klasa integracyjna tworzona jest z myślą o wspólnym kształceniu uczniów przez cały okres gimnazjum.

 

§ 38

1.        Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na dojazd, gimnazjum tworzy świetlicę. Szczegółowy tryb pracy świetlicy określi dyrektor gimnazjum regulaminie pracy świetlicy.

2.    W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów  w grupie nie powinna przekraczać 25.

3.    W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów gimnazjum może zorganizować stołówkę.

 

§ 39

1.          Biblioteka gimnazjum jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb   i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych gimnazjum, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz w miarę możliwości  wzbogacaniu jego wiedzy o regionie.

2.          Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum.

3.          Pomieszczenie biblioteki powinno umożliwiać:

a)      gromadzenie i opracowanie zbiorów,

b)      korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

c)      prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów.

4.          Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć  lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5.          Dyrektor gimnazjum określi regulamin pracy biblioteki szkolnej oraz zakres czynności nauczyciela – bibliotekarza.

6.          Zasady współpracy biblioteki z uczniami:

a)      Zasady te określa regulamin biblioteki wyeksponowany w widocznym miejscu. Każdy nowy uczeń ma obowiązek zapoznać się z nim podczas pierwszej wizyty w bibliotece.

b)      Reguły te określają sposób korzystania z wypożyczalni, czytelni oraz tryb uregulowania ewentual­nych zagubień.

c)      Uczniowie zgłaszają propozycje dotyczące wzbogacania zbiorów o nowe, interesujące ich pozycje.

d)     Zarówno uczniowie, jak i ich rodzice, mają prawo wglądu do niektórych dokumentów złożonych w bibliotece szkolnej, w tym Statutu Gimnazjum oraz Wewnętrznego Systemu Oceniania.

e)      Poprzez zakupy nowości, pozycji reklamowanych w mediach, biblioteka daje uczniom możliwość uczestniczenia w życiu kulturalnym.

f)       Poprzez pobyt w bibliotece uczniowie kształcą nawyk kulturalnego zachowania zgodnego z normami społecznymi.

7.          Zasady współpracy biblioteki z nauczycielami i rodzicami:

a)      Rodzice i nauczyciele współdziałają w egzekwowaniu postanowień regulaminu biblioteki.

b)      Nauczyciele i wychowawcy wspierają działania biblioteki w zakresie popularyzacji czytelnictwa wśród uczniów, rozbudzaniu ich potrzeb i zainteresowań poprzez lekturę, rozwijanie umiejętności sa­modzielnego kształcenia się i pogłębiania wiedzy.

c)      Biblioteka współpracuje z nauczycielami w przygotowaniu uczniów do konkursów. Wyrabia w nich potrzebę samodzielnego myślenia, uczy wytrwałego poszukiwania oryginalnych rozwiązań, kształtuje postawę kreatywną.

d)     Biblioteka współpracuje z Radą Rodziców w celu pozyskania środków na wzbogacenie księgozbioru.

8.          Zasady współpracy z innymi bibliotekami:

a)      Wymiana informacji dotyczących zakupu nowości i lektur szkolnych.

b)      Wspólne organizowanie konkursów czytelniczych, regionalnych, historycznych itp.

c)      Organizowanie wystaw przez uczniów; eksponowanie ich w lokalu Biblioteki Miejsko- Gminnej.

 

§ 40

Dla realizacji celów statutowych gimnazjum posiada następującą bazę:

1)      sale dydaktyczne, które umożliwiają naukę na jedną zmianę,

2)      salę gimnastyczną wraz z zapleczem,

3)      boiska sportowe,

4)      pomieszczenia biblioteczne i świetlicowe,

5)      zaplecze kuchenne i jadalnię,

6)      archiwum,

7)      sekretariat,

8)      gabinety dla dyrektora i wicedyrektora.

 

 

ROZDZIAŁ V. ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW

GIMNAZJUM

 

§ 41

1.          W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno – obsługowych.

2.          Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

 

§ 42

1.          Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece  uczniów.

2.          Do zadań nauczycieli w szczególności należy:

a)      odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, z którymi prowadzi nauczyciel zajęcia bądź sprawuje opiekę,

b)      dbanie o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

c)      wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

d)     zachowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,

e)      udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie uczniów,

f)       doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

g)      uczestnictwo w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez szkołę,

h)      opracowanie, na podstawie programu, własnego planu pracy dydaktyczno- wychowawczej,

i)        opracowanie propozycji projektów edukacyjnych oraz sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie ich realizacji.

3.          Nauczyciel ma prawo:

a)      opracować i wdrażać  program własny, wpisany do SZPN,  prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną za zgodą Dyrektora i na warunkach określonych odrębnymi przepisami prawa oświatowego,

b)      zmieniać lub modyfikować programy nauczania, uzasadniając zmianę na piśmie,

c)      w uzasadnionych na piśmie przypadkach dokonać zmiany podręcznika po  uzyskaniu akceptacji nauczycieli danego przedmiotu  i Dyrektora.

4.          Zmiany, o których mowa, mogą nastąpić tylko w porozumieniu z innymi nauczycielami, w wyniku uchwały podjętej przez Radę Pedagogiczną.

 

§ 43

1.          Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grup przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe, wychowawcze lub inne zespoły problemowo- zadaniowe.

2.          Rodzaje zespołów i ich skład osobowy określa Rada Pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym przed rozpoczęciem roku szkolnego.

3.          Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora gimnazjum przewodniczący zespołu.

4.          Wychowawcy klas oraz nauczyciele nauczający w poszczególnych klasach tworzą klasowe zespoły nauczycielskie.

5.          Skład osobowy zespołu  ustala dyrektor szkoły w wyniku przydziału czynności na bieżący rok szkolny.  Pracą zespołu kieruje wychowawca danej klasy, który prowadzi dokumentację pracy zespołu.

6.          Do zadań klasowych zespołów nauczycielskich należy:

a)      rozwiązywanie problemów wychowawczych klasy,

b)      analiza przypadków dydaktyczno- wychowawczych,

c)      opracowywanie strategii rozwiązywania problemów klasowych i indywidualnych uczniów,

d)     opracowywanie dla rodziców pełnej informacji o klasie.

7.          Nauczyciele przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe – bloki przedmiotowe.

8.          Do zadań nauczycielskich zespołów przedmiotowych należy:

a)      opracowanie przedmiotowych systemów oceniania,

b)      przygotowanie i prowadzenie wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania sprawdzających osiągnięcia uczniów za pomocą jednolitych testów kompetencji,

c)      organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

d)     organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,

e)      współopiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,

f)       wybór podręczników,

g)    analiza zgłoszonych przez nauczycieli propozycji projektów edukacyjnych pod kątem możliwości ich realizacji, wykonalności, stopnia korelacji z podstawami programowymi, innowacyjności, spodziewanych efektów dydaktyczno-wychowawczych oraz atrakcyjności.

9.          Przewodniczący zespołu ma prawo do:

a)      organizowania i inspirowania pracy komisji lub zespołu,

b)      kontroli obecności podczas spotkań komisji lub zespołu,

c)      kontroli przebiegu prac komisji lub zespołu.

10.      Przewodniczący zespołu ma obowiązek:

a)      przekazania w obowiązującym terminie planu pracy zespołu lub komisji,

b)      wspierania i koordynowania działań nauczycieli,

c)      kompletowania analiz pracy komisji lub zespołu,

d)     prezentowania wyników działań komisji lub zespołu.

11.      Nauczyciele-wychowawcy tworzą szkolny zespół wychowawczy.

12.      Do zadań szkolnego zespołu wychowawczego należy:

a)      współudział w tworzeniu szkolnego programu wychowawczego,

b)      pomoc przy projektowaniu rocznych planów wychowawczych klas,

c)      omawianie głównych problemów wychowawczych szkoły i ustalanie strategii ich rozwiązywania,

d)     ewaluacja pracy wychowawczej szkoły.

13.      W razie potrzeby dyrektor szkoły powołuje specjalne zespoły robocze do wykonania określonych zadań oraz zespoły realizujące projekty edukacyjne.

 

 

§ 44

1.          Oddziałem opiekuje się nauczyciel – wychowawca.

2.          Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi uczącemu w tym oddziale zwanemu  „wychowawcą”.

3.          Wychowawca w miarę możliwości powinien prowadzić swój oddział przez cały tok nauczania w gimnazjum.

4.          W przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela - wychowawcy dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić wychowawcę.

5.          W przypadku, gdy wychowawca klasy nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, dyrektor gimnazjum z własnej inicjatywy może podjąć decyzję o odwołaniu nauczyciela z tej funkcji. Odwołanie winno być poprzedzone rozmową wyjaśniającą dyrektora z zainteresowanym lub dyskusją na forum rady pedagogicznej.

 

 

 

§ 45

Szczegółowe zasady sprawowania opieki wychowawczej przez gimnazjum określa program wychowawczy opracowany przez radę pedagogiczną.

 

§ 46

1.          Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:  

a)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się  oraz przygotowania do życia w rodzinie,

b)      inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

c)      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2.          W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 wychowawca:

a)      otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

b)      planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą klasy,

c)      współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działanie wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,

d)     utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

-          poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,

-          współdziała z rodzicami poprzez okazywanie im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach,

     -    włączanie ich w sprawy życia gimnazjum,

e)      współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

3.          Zadaniem wychowawcy jest:

a)      prowadzenie obowiązującej dokumentacji pedagogicznej,

b)      kontakt z rodzicami minimum trzy razy w ciągu roku szkolnego,

c)      usprawiedliwienie uzasadnionych nieobecności uczniów,

d)     dbałość o estetykę przydzielonej sali lekcyjnej,

e)      otaczanie szczególną opieką uczniów potrzebujących pomocy materialnej i dokładne rozpoznawanie wspólnie z pedagogiem szkolnym środowiska rodzinnego,

f)       poinformowanie ucznia i rodzica (prawnych opiekunów) o grożącej mu ocenie niedostatecznej w terminie co najmniej 30 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

4.          Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora gimnazjum, rady pedagogicznej oraz wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek oświatowych i naukowych.

 

§ 47

1.          Do zakresu działania pedagoga szkolnego należy w szczególności:

a)      rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych uczniów oraz diagnostyka potrzeb, poprzez współpracę z wychowawcą,

b)      organizowanie i udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym tego uczniom, przy współudziale  pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej innych placówek specjalistycznych,

c)      prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, którzy  takiej pomocy potrzebują, przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Pomocy  Rodzinie, Caritas, innych ludzi i instytucji,

d)     kierowanie uczniów na badania specjalistyczne, wyłącznie za zgodą rodziców, na wniosek rodziców lub szkoły,

e)      współpraca z wychowawcami, służbą zdrowia, Dyrektorem oraz praca indywidualna z dzieckiem, rodzicami i zespołami klasowymi,

f)        inspirowanie oraz przeprowadzanie różnych form działania o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym i resocjalizacyjnym,

g)      udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich  trudności w wychowaniu własnych dzieci,

h)      pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie, które odbijają się na funkcjonowaniu dzieci,

i)        współpraca i udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,

j)        prowadzenie zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawcy, w ramach współpracy i pomocy wychowawcom,

k)      gromadzenie odpowiedniej literatury dla nauczycieli,

l)        informowanie nauczycieli, na początku roku szkolnego, o uczniach,  którzy mają opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej, specjalistycznej placówki,

m)    informowanie nauczycieli, szczególnie wychowawców, na temat  adresów i telefonów, pod który uczeń wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami) może się udać po pomoc.

2.          Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, zatwierdzany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

3.          Pod koniec każdego semestru pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swej pracy.

4.          Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

5.          W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny może:

a)      przeprowadzać wywiady środowiskowe,

b)      korzystać z dokumentów pozostających w gestii Gimnazjum,

c)      współdziałać z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi, policją i stosownie do potrzeb innymi podmiotami.

 

§ 48

  1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zobowiązani są natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa innych.
  2. Nauczyciel i pracownik obsługi powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, zwrócić się do nich o podanie celu pobytu, a w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie Dyrektora szkoły.
  3. Nauczyciel i inny pracownik szkoły  powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

 

§48 a

1.        Pracownik nie będący nauczycielem ma prawo:

a)     znać swój przydział czynności przedstawiony mu przez Dyrektora Szkoły,

b)     zgłaszać do Dyrektora Szkoły wnioski dotyczące polepszania warunków pracy.

 

2.        Do zadań pracownika nie będącego nauczycielem należy w szczególności:

a)     rzetelne i efektywne wykonywanie pracy zgodnie z przydziałem czynności,

b)     przestrzeganie ustalonego czasu pracy i porządku,

c)     dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych, wynikających z umowy o pracę,

d)    przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej oraz ochrony danych osobowych,

e)     przejawianie należytej dbałości o urządzenia i materiały stanowiące własność szkoły,

f)      dbałość o czystość i porządek na stanowisku pracy,

g)     przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

h)     zapobieganie sprzeniewierzeniu i kradzieżom majątku, zgodnie z potwierdzonym własnoręcznym podpisem oświadczeniem o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, majątek i dokumentację szkolną,

i)       niezwłoczne zgłoszenie przełożonemu o przeszkodach i zagrożeniach w miejscu pracy,

j)       podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności pracy.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI. UCZNIOWIE SZKOŁY

 

§ 49

1.          Nauka w gimnazjum jest obowiązkowa i kończy się egzaminem, dającym możliwość  dalszego kształcenia w liceum profilowanym lub w szkole  zawodowej.

2.          Do gimnazjum uczęszczają uczniowie po ukończeniu szkoły podstawowej z obwodu  obejmującego teren gminy zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 5 kwietnia 2004 roku     w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Janowie Lubelskim.

3.          Przyjmowanie uczniów do gimnazjum odbywa się w formie zapisów w terminie ustalanym corocznie przez Lubelskiego Kuratora Oświaty i podanym do wiadomości zainteresowanym przez dyrektora szkoły.

3a.  Rekrutacji uczniów do klas pierwszych gimnazjum dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana   przez Dyrektora Szkoły.

3b. Komisja przeprowadza rekrutację po zakończeniu roku szkolnego w oparciu o dostarczone w wyznaczonym terminie dokumenty:

a) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

b) oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie szóstej,

c) kwestionariusz osobowy wypełniony przez rodziców bądź prawnych opiekunów,

d) aktualne zdjęcie do legitymacji.

3c.  W razie niedostarczenia w wyznaczonym terminie w/w dokumentów uczeń  nie będzie podlegał rekrutacji.

3d.  Lista przyjętych uczniów zostanie ogłoszona w terminie przewidzianym przez władze oświatowe i podanym w komunikacie dyrektora szkoły.

3e. Przy organizacji oddziałów bierze się pod uwagę następujące kryteria:

a) liczebność oddziałów,

b) zrównanie ilości dziewcząt i chłopców,

c) dowóz uczniów,

d) ocenę z zachowania,

 e) dodatkowy język obcy.

 

4.           Obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

5.          Kontrolę nad spełnianiem obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie  gimnazjum sprawuje jego dyrektor.

6.          Dyrektor gimnazjum może po uzyskaniu odpowiednich dokumentów: 

a)      przyspieszyć spełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,

b)      odroczyć uczniowi spełnianie obowiązku szkolnego,

c)      zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,

d)     zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza  gimnazjum, określając warunki jego spełnienia,

7.          Dyrektor gimnazjum może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.

 

§ 50

Uczeń ma prawo do:

1)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)      opieki wychowawczej gwarantującej mu bezpieczeństwo w czasie zajęć lekcyjnych i innych zajęć organizowanych przez gimnazjum,

3)      życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,

4)      swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

5)      rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

6)      sprawiedliwej i obiektywnej oceny wiadomości,

7)      pomocy w przypadku trudności w nauce,

8)      korzystania z pomocy psychologicznej i pedagogicznej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

9)      korzystania z pomieszczeń gimnazjum, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru podczas zajęć pozalekcyjnych,

10)  opieki zdrowotnej gwarantowanej przez gimnazjum,

11)  wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w gimnazjum.

 

 

§ 51

1.          W gimnazjum powołuje się szkolnego Rzecznika Praw Ucznia. Funkcję Rzecznika pełni nauczyciel wybierany w tajnym głosowaniu przez wszystkich uczniów gimnazjum na okres 3 lat.

2.          Uprawnienia i obowiązki  szkolnego Rzecznika Praw Ucznia:

a)      zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w szkole,

b)      mediacje pomiędzy członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszania praw ucznia w szkole,

c)      gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących naruszania praw  ucznia w szkole; dokumentacja ta jest poufna, nie może być udostępniana   osobom trzecim  (Rzecznik ujawnia dokumentację jedynie na wniosek Rady Pedagogicznej),

d)     przedstawianie raz do roku Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej raportu dotyczącego przestrzegania praw ucznia w szkole,

e)      reprezentowanie szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących przestrzegania praw ucznia,

f)       zgłaszanie Dyrektorowi faktu naruszania praw ucznia, jeżeli interwencje i mediacje  Rzecznika  w określonym przypadku nie przynoszą efektu,

g)      informowanie władz szkoły o potrzebie zmian w obowiązującym prawie szkolnym w zakresie praw ucznia,

h)      uczestniczenie w szkoleniach dotyczących jego funkcji.

3.          Rzecznikiem może być każdy nauczyciel szkoły, oprócz Dyrektora
i Wicedyrektorów.

4.          Kadencja trwa 3 lata, można ją sprawować  wielokrotnie.

5.          Wybory Rzecznika  przeprowadza  Samorząd Uczniowski.

6.          Tryb i sposób wyborów ustala Samorząd Uczniowski.

7.          Tryb odwołania:

a)      rzecznik może być odwołany na uzasadniony wniosek co najmniej 25% uczniów uprawnionych do głosowania lub na wniosek osoby pełniącej te funkcję z podaniem przyczyn,

b)      odwołanie następuje po konsultacji z prezydium Samorządu Uczniowskiego z Dyrektorem szkoły i opiekunem Samorządu,

c)      w przypadku odwołania  rzecznik pełni funkcję  do najbliższego zebrania Samorządu Uczniowskiego.

9.     Drobnymi przypadkami naruszania praw ucznia zajmuje się wychowawca klasy.

 

§ 52

1.          Uczeń ma obowiązek:

1)      systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

2)      przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników gimnazjum,

3)      postępować odpowiedzialnie w stosunku do własnego życia i zdrowia oraz dbać o higienę i własny rozwój,

4)      dbać o wspólne dobro, ład i porządek w gimnazjum,

5)      odpowiadać materialnie (wspólnie z rodzicami) za zniszczenia i uszkodzenia powstałe z winy ucznia,

6)      nie pić alkoholu, nie palić tytoniu oraz nie zażywać narkotyków,

7)      reprezentować godnie honor gimnazjum,

8)      pozostawać na terenie gimnazjum w czasie przerw międzylekcyjnych,

9)      zmieniać obuwie przy wejściu do szkoły,

10)  brać udział w realizacji projektu edukacyjnego na zasadach określonych w paragrafie 69a,

11)  podporządkować się zaleceniom dyrektora gimnazjum, rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego.

2.         Uczeń zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie. Mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia. Jeżeli spóźnienie jest znaczne (powyżej 15 minut), uczeń powinien udać się do świetlicy szkolnej lub biblioteki, gdzie będzie przebywał pod nadzorem nauczyciela, a następnie w czasie przerwy dołączyć do swojej klasy.

3.          Uczeń zobowiązany jest systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace polecone przez nauczyciela do wykonania w domu.

4.          W czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę, nie rozmawiać
z innymi uczniami w czasie prowadzenia wykładu przez nauczyciela, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela. Nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć, gdy uczeń zgłosi taki zamiar.

5.          Uczeń zobowiązany jest usprawiedliwiać nieobecność na zajęciach szkolnych. Usprawiedliwienie zobowiązany jest przedłożyć w terminie 7 dni od stawienia się na zajęcia. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice (prawni opiekunowie) w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dziecka na zajęciach. Oświadczenie musi być podpisane przynajmniej przez jednego z rodziców. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność jest także zaświadczenie lekarskie.

6.          Ucznia obowiązują następujące zasady korzystania z  telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:

 

a)      Uczeń może przynieść do szkoły telefon komórkowy i inny sprzęt elektroniczny tylko za zgodą i na odpowiedzialność rodziców (prawnych opiekunów),

b)      Podczas zajęć edukacyjnych zabrania się uczniom używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, które obowiązkowo mają być wyłączone i schowane,

c)      Używanie w/w urządzeń podczas zajęć edukacyjnych może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły lub nauczyciela.

d)     Za nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad stosowane będą kary statutowe, a telefon lub inny sprzęt elektroniczny zostanie zabrany przez nauczyciela, po uprzednim wyłączeniu lub wyjęciu karty. Aparat zostanie wydany rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia”.

7.          Na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów.

 

§ 53 ( skreślony)

 

 

§ 54

Uczniowie za szczególne osiągnięcia (wysokie wyniki nauczania, osiągnięcia sportowe, wysoką frekwencję, wzorowe wykonywanie zadań) mogą otrzymać następujące nagrody:

1)      pochwała wobec klasy przez wychowawcę,

2)      pochwała dyrektora gimnazjum wobec całej klasy,

3)      pochwała dyrektora wobec całego gimnazjum,

4)      list pochwalny wychowawcy lub dyrektora do rodziców,

5)      nagroda książkowa za naukę, frekwencję, aktywność społeczną i sportową

6)      dyplom uznania,

7)      wpis do złotej księgi,

8)      wycieczka dla wyróżniających się uczniów,

9)      świadectwo z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami

 

§ 55

1.          W stosunku do uczniów, którzy nie przestrzegają postanowień zawartych w § 52 mogą być stosowane następujące kary:

a)      upomnienie przez wychowawcę,

b)      upomnienie przez dyrektora gimnazjum,

c)      powiadomienie rodziców  o postępowaniu ucznia,

d)     nagana dyrektora gimnazjum,

e)      obniżenie oceny z zachowania,

f)       zakaz udziału w imprezach szkolnych,

g)      przeniesienie do równoległego oddziału,

h)      przeniesienie za zgodą Kuratora Oświaty do innego gimnazjum.

2.          Zastosowana kara wobec ucznia nie może naruszać jego nietykalności i godności osobistej.

3.          Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem  o    przeniesienie ucznia do innego gimnazjum w przypadku gdy:

a)      uczeń oddziałuje demoralizująco na rówieśników, np. tworząc wokół swojej osoby grupę nieformalną o charakterze przestępczym lub chuligańskim,

b)      uczeń swoim zachowaniem zagraża życiu i zdrowiu innych uczniów lub pracowników szkoły,

c)      rażąco narusza zasady współżycia społecznego i świadomie łamie zasady postępowania określone w statucie szkoły, np. poprzez permanentne:

-          wchodzenie na teren szkoły w stanie nietrzeźwym lub spożywanie w szkole alkoholu,

-          posiadanie lub rozprowadzanie narkotyków albo innych środków odurzających,

-          dopuszczanie się kradzieży mienia szkolnego lub indywidualnego.

4.          Wystąpienie dyrektora z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy szkoła wyczerpała już wszelkie możliwe środki zapobiegające zaistnieniu takiej sytuacji. Powyższa decyzja winna być poprzedzona szczegółową analizą skuteczności.

5.          Zastosowaniu kary uczeń oraz jego rodzice/ opiekunowie zawiadamiani są na piśmie, w którym należy wskazać rodzaj wykroczenia, daty dopuszczenia się przez ucznia tych wykroczeń oraz informację o prawie zgłoszenia odwołania i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do arkusza ocen.

6.          Od nałożonej kary uczeń lub jego rodzice/opiekunowie mogą w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia ich o ukaraniu wnieść odwołanie na  piśmie do dyrektora szkoły.
O uwzględnieniu odwołania decyduje dyrektor szkoły, który rozpatruje je, udzielając zainteresowanym pisemnej odpowiedzi w ciągu 14 dni. Przy rozpoznawaniu odwołania dyrektor szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej.

 

 

§56

  1. Jeśli pełnoletni uczeń rażąco narusza zasady zapisane w statucie i regulaminach, dyrektor szkoły, po wyczerpaniu innych możliwości oddziaływania wychowawczego, może skreślić go z listy uczniów gimnazjum. Skreślenie ucznia z listy dokonuje się wówczas, gdy uczeń:

a)      nie uczęszcza do szkoły z powodów nieusprawiedliwionych lub z powodu pobytu w areszcie śledczym decyzją sądu; lub

b)      jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo; lub

c)      narusza nietykalność cielesną i godność osobistą uczniów, nauczycieli bądź innych pracowników szkoły; lub

d)     dopuszcza się kradzieży lub niszczenia mienia szkoły lub osób; lub

e)      wywiera szkodliwy wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów, nauczycieli bądź innych pracowników szkoły; lub

f)       przebywa na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków oraz posiada, przechowuje czy rozprowadza alkohol lub narkotyki;

g)      świadomie i nagminnie narusza obowiązki ucznia określone w statucie.

2.      Decyzja dyrektora o skreśleniu ucznia z listy uczniów gimnazjum może być podjęta po   wcześniejszym zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i  zatwierdzona uchwałą Rady Pedagogicznej.

3.       Uczeń może odwołać się od decyzji dotyczącej skreślenia z listy uczniów- sam lub za pośrednictwem rodziców – do Lubelskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

§ 57

Podczas pobytu w gimnazjum szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej poprzez:

a)       realizację programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej, uzależnień, patologii społecznych, opracowanych przez nauczycieli oraz proponowanych przez instytucje wspierające edukację i wychowanie,

b)       konsekwentne przestrzeganie praw i egzekwowanie obowiązków uczniowskich,

c)       jasny system kar i nagród,

d)      przestrzeganie przepisów bhp na lekcjach, przerwach, zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach i innych formach pracy z młodzieżą,

e)       zatrudnienie, w miarę możliwości finansowych szkoły, pracownika ochrony.

 

 

ROZDZIAŁ VII. WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE

 

§ 58

Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania

 

1.          Informowanie ucznia i jego rodziców o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie.

2.          Wdrożenie ucznia do samodzielnej i systematycznej pracy.

3.          Rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy w dziedzinie edukacji szkolnej.

4.          Motywowanie ucznia do dalszej pracy.

5.          Kontrolowanie poziomu wiedzy.

6.          Pomoc w kształtowaniu pozytywnej samooceny poprzez docenienie wysiłku i umiejętności.

7.          Ujednolicenie zasad i kryteriów oceniania przez poszczególnych nauczycieli.

8.          Nabywanie umiejętności rozróżniania zachowań pozytywnych   i negatywnych.

 

§ 59

Podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania

 

1.          Rok szkolny dzieli się na dwa semestry kończące się klasyfikacyjną radą pedagogiczną.

2.          Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

a)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

b)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

c)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3.          Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4.          Oceny są jawne dla ucznia jak i rodziców.

5.          Każda forma aktywności podlegająca ocenie powinna być omówiona (uzasadniona), natomiast prace pisemne udostępnione uczniowi, a na życzenie  - rodzicom (prawnym opiekunom) w szkole. Nauczyciel ma obowiązek przechowywania prac do końca roku szkolnego, a rodzice mają prawo wglądu do prac w czasie spotkań klasowych i konsultacji.

6.          Nauczyciele uwzględnią różnice rozwojowe i rytm pracy poszczególnych uczniów na podstawie pisemnej opinii  poradni psychologiczno – pedagogicznej.

7.          Przy ustalaniu ocen z wychowania  fizycznego, techniki, muzyki, plastyki, zajęć  artystycznych i zajęć technicznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek i wkład pracy ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków  wynikających ze specyfiki przedmiotu.

8.          Dyrektor szkoły  zwalnia ucznia z zajęć  wychowania  fizycznego, zajęć  komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w  tych   zajęciach, wydanej  przez   lekarza, na czas  określony w tej opinii.

8a.  Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć  wychowania  fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie rocznej

      (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w  dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

  8b.   Dyrektor  szkoły,    na   wniosek  rodziców (prawnych opiekunów) oraz   na podstawie  opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w  tym   poradni specjalistycznej,  zwalnia do  końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z  niepełnosprawnościami sprzężonymi lub  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka  obcego.

  8c. W  przypadku  ucznia,   którym mowa w pkt 8b, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego

     nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka  obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

  8d. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka  obcego w dokumentacji przebiegu  nauczania  zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

9.          Ocena ma charakter informacyjny, a nie wartościujący. Ma być nagrodą, a nie represją. Brak oceny stać się może wystarczającą karą.

10.      Ocena semestralna jest wypadkową ocen (co nie oznacza średniej ocen) wystawionych za różnorodne formy pracy, a nie tylko za prace pisemne.

11.      Ocenę semestralną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych, końcoworoczną na podstawie oceny semestralnej i ocen cząstkowych z drugiego semestru.

12.      Oceny klasyfikacyjne semestralne i końcoworoczne ustala się w stopniach według następującej skali:

a)      stopień celujący (6) – cel 

b)      stopień  bardzo dobry (5) – bdb

c)      stopień dobry (4) –db

d)     stopień dostateczny (3) – dst

e)      stopień  dopuszczający (2) – dop

f)       stopień niedostateczny (1) – ndst

13.      W kontroli bieżącej dopuszcza się rozszerzoną skalę ocen przez     stosowanie „+” i „-”.

14.      Ustalono następującą punktację procentową i kryteria na poszczególne oceny:

a)      dopuszczający            - od 30 do 49 %

b)      dostateczny                - od 50 do 74 %

c)      dobry                         - od 75 do 94 %

d)     bardzo dobry             - od 95 do 100 %

e)      celujący                      - od 100 % + zadanie dodatkowe.

15.      Nie później niż na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych stopniach śródrocznych (końcoworocznych).

16.      Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

17.      Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

 

 

 

§ 60

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

 

1.          Wymagania  konieczne na stopień dopuszczający (2):

a)      uczeń wymienia  ( pamięta ) elementarne i niezbędne pojęcia, które dają mu szansę dalszej edukacji.

b)      uczeń rozpoznaje i odczytuje wyłącznie elementarne pojęcia w podanym materiale programowym.

c)      uczeń potrafi częściowo wyselekcjonować poznane wcześniej elementarne treści i dokonuje prób wykonania najprostszych czynności poprzez naśladowanie.

2.          Wymagania  podstawowe na stopień dostateczny (3)

a)      uczeń pamięta podstawowe, niezbędne i przystępne treści bezpośrednio użyteczne w życiu codziennym.

b)      uczeń potrafi analizować proste procesy, zadania dydaktyczne.

c)      uczeń potrafi obserwować i opisywać typowe zjawiska oraz porównywać wyniki obserwacji, zadań.

d)     uczeń potrafi wyjaśniać treści niezbyt złożone, przystępne dla wszystkich uczniów.

e)      uczeń potrafi rozwiązywać typowe zadania i stosować wiadomości w prostych sytuacjach ( sytuacjach typowych ).

f)       uczeń potrafi odtwarzać wiadomości niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu.

g)      uczeń potrafi korzystać  z podstawowych (szkolnych) źródeł wiedzy.

h)      uczeń podejmuje próby rozwiązywania zadania.

i)        uczeń opanował treści nauczania i umiejętności najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu, łatwe nawet dla ucznia mało zdolnego, o niewielkim stopniu złożoności, często powtarzające się w programie nauczania, dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, głównie proste i uniwersalne umiejętności.

3.          Wymagania rozszerzające na stopień dobry (4)

a)      uczeń pamięta treści podstawowe i rozszerzające (przydatne i istotne w strukturze  treści przedmiotu) i właściwie posługuje się nimi.

b)      uczeń potrafi charakteryzować obiekty, postaci, zdarzenia, itp.

c)      uczeń potrafi hierarchizować treści wg ich przydatności, ważności.

d)     uczeń potrafi wnioskować na podstawie obserwacji, doświadczeń, eksperymentów, tekstów,

e)      uczeń potrafi sprawnie wykonywać typowe zadania z wykorzystaniem umiejętności i wiadomości zdobytych w trakcie kształcenia się.

f)       uczeń potrafi korzystać ze źródeł wiedzy wskazanych przez nauczyciela.

g)      w przypadku trudności uczeń rozsądnie szuka pomocy.

4.          Wymagania dopełniające na stopień bardzo dobry (5)

a)      uczeń wykorzystuje  treści inne (szersze) niż bezpośrednio użyteczne w działalności szkolnej,

b)      uczeń dostrzega i rozwiązuje problemy, stosując wielość i różnorodność argumentów,

c)      uczeń radzi sobie w sytuacjach nowych,

d)     uczeń ocenia sytuacje i uzasadnia swoje stanowisko,

e)      uczeń interpretuje zebrane informacje,

f)       uczeń wartościuje zdobyte wiadomości,

g)      uczeń potrafi samodzielnie zdobywać informacje z różnych źródeł wiedzy,

h)      uczeń wytwarza nowe informacje na podstawie doświadczeń, obserwacji,

i)        uczeń planuje własną pracę i wyciąga wnioski, formułuje je,

j)        uczeń opanował złożone, trudne i ważne treści – wymagające korzystania z różnych źródeł, pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym, umożliwiające rozwiązywanie problemów,

k)      uczeń wykazuje aktywną postawę w czasie lekcji,

l)        uczeń bierze udział w konkursach przedmiotowych.

5.          Wymagania wykraczające na stopień celujący (6)

a)      uczeń opanował treści nauczania znacznie wykraczające poza program wynikające z indywidualnych zainteresowań i zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych,

b)      uczeń potrafi uzasadniać swoje stanowisko łącząc wiadomości z różnych dziedzin w celu rozwiązania problemu, interpretacji zadania,

c)      uczeń samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, wykorzystując nowe informacje zdobyte z różnych źródeł,

d)     uczeń posługuje się bardzo bogatym słownictwem,

e)      uczeń potrafi wykorzystać myślenie przyczynowo – skutkowe do rozwiązywania problemu,

f)       uczeń wykazuje stałą aktywność na lekcjach,

g)      uczeń osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych.

6.          Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.

 

§ 61

Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

 

1.        Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, dlatego  powinno być rytmiczne i zaplanowane w czasie.

2.        Kontrolowanie osiągnięć uczniów powinno być systematyczne (bieżące, okresowe, roczne).

3.        Ocenie podlegają następujące płaszczyzny aktywności ucznia:

a)      zdobyte wiadomości i umiejętności,

b)      aktywność,

c)      kreatywność i samodzielność (prace domowe, praca w grupie): w pracy w grupie oceniamy – organizację pracy, komunikację, zaangażowanie, sposób prezentacji, efekty pracy,

d)     twórczość własna,

e)      warsztat pracy,

f)       systematyczność i wkład pracy,

g)      stosunek do przedmiotu.

4.          Formy, w jakich dokonywane będzie sprawdzanie osiągnięć ucznia:

a)      ocenianie bieżące:

-                 praca domowa

-                 odpowiedzi ustne

-                 kartkówki ( materiał z trzech ostatnich lekcji)

-                 sprawdziany wg specyfiki przedmiotu

-                 praca klasowa

-                 testy różnego typu – otwarty, zamknięty wyboru, problemowy, zadaniowy

-                 aktywność na lekcji

b)      ocenianie sumujące:

-                 test lub kontrolne prace pisemne, których celem jest sprawdzenie wiedzy z całego półrocza lub roku

-                 w całym cyklu kształcenia może nastąpić sprawdzenie wyników nauczania (na początku cyklu i na jego zakończenie) wyznaczone przez dyrektora Gimnazjum.

5.          Narzędzia pomiaru dydaktycznego:

a)      praca domowa – ocenia się samodzielność pracy wykonanej przez ucznia,

b)      aktywność na lekcji – indywidualna i grupowa,

c)      kartkówka – niezapowiedziana forma odpowiedzi nieprzekraczająca 15 min i obejmująca materiał z trzech ostatnich lekcji. Nauczyciel przedstawia uczniom wyniki kartkówki nie później niż tydzień po jej przeprowadzeniu. Kartkówka nie może obejmować materiału z bieżącej lekcji,

d)     sprawdzian – przygotowany i zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem, może być poprzedzony lekcją powtórzeniową (czas trwania 45 min.). Maksymalna ilość – 2 sprawdziany tygodniowo, lecz  nie jednego dnia. Poprawa – nie później niż dwa tygodnie po przeprowadzeniu sprawdzianu. Jeśli sprawdzian nie odbędzie się z winy nauczyciela (np. choroba, wycieczka), gospodarz klasy zobowiązany jest w imieniu klasy do uzgodnienia kolejnego terminu, dogodnego zarówno dla nauczyciela jak i dla uczniów. W przypadku niezgłoszenia się gospodarza klasy, nauczyciel ma prawo przeprowadzić planowany sprawdzian na najbliższej lekcji. Jeśli zaplanowany sprawdzian nie może się odbyć w zaplanowanym terminie z powodu nieobecności uczniów (lub innego), nauczyciel ma prawo przeprowadzić go na najbliższej lekcji, bez względu na ich ilość w tygodniu.

e)      praca klasowa – wg specyfiki przedmiotu, zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzona wpisem w dzienniku  (może być lekcja powtórzeniowa  ). Czas trwania 1-2 godz. lekcyjne. Poprawa – nie później niż 2 tygodnie po przeprowadzeniu.

f)       dyktando –pisanie z pamięci, ze słuchu, uzupełnianie luk w tekście – może być poprzedzone ćwiczeniami utrwalającymi, powtórzeniowymi. Czas trwania – 45 min.

g)      testy różnego typu – wg specyfiki przedmiotu, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem. Czas trwania do 90 min.

h)      kontrolne prace semestralne – w tygodniu poprzedzającym końcową radę klasyfikacyjną – w tym samym dniu, na tej samej godzinie lekcyjnej, we wszystkich klasach jednego poziomu kształcenia.

6.          Każdy uczeń ma możliwość poprawienia oceny niedostatecznej z testów, prac klasowych, sprawdzianów, dyktand w ciągu 2 tygodni, w formie uzgodnionej z nauczycielem.

7.          Uczniowie nieobecni na sprawdzianach piszą je w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły.

8.          Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisana do dziennika.

9.          Po dłuższej nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole uczeń ma prawo do usprawiedliwienia swojego nieprzygotowania do lekcji i obowiązek uzupełnienia zaległości w ciągu tygodnia lub w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 

 

§ 62

Sposoby informowania rodziców

 

1.          Oparte na wykorzystaniu bezpośredniego kontaktu nauczyciela z rodzicem:

a)      zebranie ogólnoszkolne,

b)      zebrania klasowe,

c)      indywidualna rozmowa z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,

d)     obecność rodzica na zajęciach szkolnych (wycieczki, rajdy, ogniska, zabawy, imprezy szkolne,  lekcje ).

2.          Sposoby oparte na kontakcie pośrednim:

a)      rozmowa telefoniczna,

b)      notatka w zeszycie przedmiotowym lub indeksie,

c)      notatka pod pisemną pracą kontrolną,

d)     wpis do karty informacyjnej o uczniu w zeszycie uwag klasy,

e)      dyplomy, listy gratulacyjne.

 

§ 63

Klasyfikacja i promocja uczniów

 

1.          Oceny klasyfikacyjne bieżące, śródroczne i końcoworoczne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania – wychowawca klasy.

2.          Uczeń Gimnazjum jest klasyfikowany, jeśli w każdym semestrze uzyskał oceny cząstkowe z danego przedmiotu i nauczyciel nie przedstawił wychowawcy klasy  i dyrektorowi szkoły oświadczenia o niemożności sklasyfikowania ucznia, wraz z podaniem przyczyny.

3.          Uczeń otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem pkt. 5 oraz § 70 pkt.6.

4.          Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

5.          Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu kształcenia promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, promocję warunkową odnotowuje się w arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym ucznia zamieszczając klauzulę: „uchwałą rady  pedagogicznej z dnia ... promowany warunkowo do klasy ...”.

6.          Uczeń klasy trzeciej kończy szkołę, jeśli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał wszystkie oceny wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem pkt. 8 oraz §68 pkt.6 i 7, a ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

7.          O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

§63a

1.      W klasie III gimnazjum jest  przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego,  określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

2.      Szczegółowe zasady przeprowadzenia egzaminu określa Rozporządzenie MEN  z dnia 20 sierpnia 2010 r.  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

3.      Przepisy rozporządzenia wymienionego  w pkt 2 stosuje  się   do uczniów klas  gimnazjum, w których realizuje się  podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008  r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz  kształcenia ogólnego  w  poszczególnych typach szkół”.

 

 

§ 64

Poprawianie ocen klasyfikacyjnych

 

1.          Uczeń ma prawo do poprawienia oceny klasyfikacyjnej, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna jest jego zdaniem lub jego rodziców zaniżona.

2.          Prawo do poprawienia oceny klasyfikacyjnej nie przysługuje uczniowi, który otrzymał więcej niż dwie oceny niedostateczne z obowiązkowych przedmiotów nauczania.

3.          Sprawdzian poprawiający ocenę klasyfikacyjną, przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców, zgłoszoną do nauczyciela uczącego danego przedmiotu na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Termin przeprowadzenia egzaminu ustala nauczyciel, przy czym nie może to  być termin  późniejszy niż przedostatni dzień przed radą pedagogiczną.

4.          Nauczyciel przeprowadzający sprawdzian poprawkowy informuje dyrektora szkoły
o terminie sprawdzianu oraz po jego przeprowadzeniu, dostarcza pracę ucznia (lub zwięzłą informację o ustnej odpowiedzi ucznia) i ustaloną ocenę.

5.          W sprawdzianie poprawiającym ocenę klasyfikacyjną uczestniczy:

a)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia – jako egzaminator,

b)      inny nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – jako członek,

c)      bez prawa głosu może uczestniczyć także wychowawca klasy.

6.          Sprawdzian poprawiający ocenę klasyfikacyjną przeprowadza się w formie pisemnej lub ustnej uzgodnionej z uczniem , z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne, z których sprawdzian powinien mieć przede wszystkim formę zajęć praktycznych.

7.          Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) sprawdzające proponuje nauczyciel danego przedmiotu, a opiniuje inny nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu. Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych ) musi odpowiadać kryterium oceny, o którą ubiega się uczeń.

8.          Nauczyciel na podstawie przeprowadzonego sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną może:

a)      podwyższyć ocenę w przypadku pozytywnego wyniku,

b)      pozostawić ocenę ustaloną wcześniej – przypadku negatywnego wyniku.

9.          Od oceny ustalonej w wyniku sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną odwołanie nie przysługuje.

 

§ 65

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu jego nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

§ 66

Egzamin klasyfikacyjny z przyczyn usprawiedliwionych

 

1.          Uczeń ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego z przyczyn usprawiedliwionych z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.          Uczeń lub rodzic (prawny opiekun) składa podanie do Dyrektora Szkoły.

3.          Dyrektor Szkoły powołuje 3 osobową komisję w skład której wchodzą:                                                                      

a)      nauczyciel przedmiotu,

b)      nauczyciel przedmiotu pokrewnego,

c)      członek Dyrekcji Szkoły.

4.          W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni- w charakterze obserwatorów- rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

5.          Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się  z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

6.          Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na zdawanie egzaminu klasyfikacyjnego w trybie egzaminu poprawkowego, jeżeli termin egzaminu uniemożliwia jego zdanie przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej.

7.          Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się w terminie 3 dni od daty egzaminu do dyrektora szkoły, który, w uzasadnionych przypadkach, powołuje nową komisję egzaminacyjną, a ustalony przez nią wynik jest ostateczny.

8.          Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem punktu 9.

9.          Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego, zajęć  artystycznych, zajęć  technicznych ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

10.      Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)      skład komisji,

b)      termin egzaminu klasyfikacyjnego,

c)      zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

d)     wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

11.      W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

12.      Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

13.      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie   wyznaczonym przez   dyrektora  szkoły.

 

§ 67

Egzamin klasyfikacyjny z przyczyn nieobecności nieusprawiedliwionej

 

1.          Uczeń ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego z przyczyn nieusprawiedliwionych w przypadku:

a)      trudnej sytuacji rodzinnej,

b)      nieprzewidzianych sytuacji życiowych lub losowych,

c)      gwarancji rodziców (prawnych opiekunów) na poprawę istniejącego stanu,

d)     rokuje nadzieję na poprawę.

2.          Zgodę na egzamin klasyfikacyjny z przyczyn nieobecności nieusprawiedliwionej wydaje rada pedagogiczna. Zasady zdawania egzaminu są takie same jak w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego z przyczyn usprawiedliwionych.

 

§67a

1.      Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń;

1)      realizujący indywidualny tok nauki;

2)      spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

2.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w  ust.1 nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i  wychowanie fizyczne oraz   dodatkowych zajęć   edukacyjnych.

3.      Uczniowi, o którym mowa w pkt 1, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

 

§ 68

Tryb wnoszenia zastrzeżeń dotyczących ocen klasyfikacyjnych

 

1.          Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

2.          W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:                

a)      w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

b)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3.          Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4.          W skład komisji wchodzą:

1)     w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)   dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze -jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)     dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)      dyrektor (wicedyrektor) szkoły jako przewodniczący komisji,

b)      wychowawca klasy,

c)      wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)     pedagog,

e)      psycholog,

f)       przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g)      przedstawiciel rady rodziców.

5.          Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej)  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

6.          Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)     w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      skład komisji,

b)      termin sprawdzianu,

c)      zadania (pytania) sprawdzające,

d)     wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)      skład komisji,

b)      termin posiedzenia komisji,

c)      wynik głosowania,

d)     ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

7.          Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.          Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9.          Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

§ 69

Egzaminy poprawkowe

 

1.          Począwszy od  klasy  I gimnazjum, uczeń, który   w  wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może  zdawać  egzamin  poprawkowy z tych  zajęć

2.          Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) zgłoszoną do Dyrektora szkoły przed zakończeniem zajęć w danym roku szkolnym.

3.          Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się  ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.          Nauczyciel uczący przedmiotu zobowiązany jest poinformować ucznia o treściach nauczania i wymaganiach przewidzianych na ocenę dopuszczającą.

5.          Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin poprawkowy powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

6.          Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Gimnazjum
w następującym składzie:

a)      dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, z których prowadzony jest egzamin – jako egzaminujący,

c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

7.          Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8.          Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu i ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9.          Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września

10.              Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

11.              Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do  klasy  programowo   wyższej ucznia, który  nie  zdał  egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć  edukacyjnych, pod warunkiem że  te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są,  zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§69a

1.         Uczeń gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest planowym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów przy wsparciu nauczyciela,  mającym  na  celu  rozwiązanie  konkretnego  problemu  z  zastosowaniem różnorodnych  metod.

2.         Projekt edukacyjny  może dotyczyć treści  nauczania  określonych w  podstawie programowej poszczególnych przedmiotów bądź wykraczać  poza te  treści albo mieć  charakter  interdyscyplinarny.

3.         Dyrektor szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów), w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu.

4.         W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 3, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na informację dotyczącą realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się zwolniony albo „ zwolniona”.

5.         Celem projektu jest kształcenie u uczniów:

a)      odpowiedzialności za własne postępy,

b)      podejmowania grupowych pomyów,

c)      umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych   źródeł,

d)     rozwiązywania problemów w twórczy sposób,

e)      umiejętności stosowania teorii w praktyce.

6.         Realizacja projektu obejmuje:

a)        wybranie tematu projektu w terminie wskazanym w statucie szkoły;

b)        określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji

c)        wykonanie zaplanowanych dział

d)       publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

7.         Projekt jest samodzielnie realizowany przez uczniów pod opieką nauczyciela.
W trakcie realizacji projektu uczniowie mogą korzystać z pomocy ekspertów z zewnątrz lub innych nauczycieli.

8.         Nauczyciele, w terminie do końca września każdego roku szkolnego, zgłaszają do dyrektora szky tematy projektów edukacyjnych na Karcie Projektu Edukacyjnego zawierającej:

a)      tytuł projektu,

b)      nazwisko i imię nauczyciela

c)      cele projektu,

d)     stopień uwzględnienia treści z podstawy programowej,

e)      informację o ewentualnym interdyscyplinarnym charakterze projektu,

f)       czas realizacji projektu,

g)      metody realizacji,

h)      przewidywane efekty,

i)        sposób prezentacji.

9.         Uczeń (uczniowie) mają prawo zgłoszenia tematu projektu.

10.     W terminie do 15 października zespoły przedmiotowe dokonują analizy zgłoszonych tematów pod kątem możliwości ich realizacji, wykonalności, stopnia korelacji z podstawami programowymi, innowacyjności, spodziewanych efektów dydaktyczno-wychowawczych oraz atrakcyjności.

11.     W terminie do 20 października dyrektor szkoły ogłasza Szkolną Bazę Projektów Edukacyjnych. Wykaz projektów dopuszczonych do realizacji umieszcza się w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

12.     Uczniowie zainteresowani realizacja konkretnego projektu składają opiekunowi projektu pisemną deklarację udziału w jego realizacji oraz informują wychowawcę klasy o wyborze projektu. Ostateczny termin wyboru tematu projektu przypada na 15 listopada.

13.     Zespól uczniowski przy współpracy nauczyciela opiekuna projektu opracowuje Kartę Pracy Zespołu zawierającą:

a)      tytuł projektu,

b)      skład zespołu

c)      nazwisko opiekuna

d)     zadania do wykonania, osoby odpowiedzialne, terminy realizacji oraz potwierdzenie wykonania zadania podpisem nauczyciela.

14.     Publiczne prezentacje projektów mają odbyć się do końca maja roku szkolnego.

15.     Dopuszcza się następujące formy prezentacji:

a)        konferencja naukowa połączona z wykładami;

b)        forma plastyczna np. plakat, collage z opisami;

c)        przedstawienie teatralne, inscenizacja;

d)       książka, broszura, gazetka;

e)        prezentacja multimedialna;

f)         model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska;

g)        happening, marsz;

h)        sesja dyskusyjna

i)          inna, za zgodą opiekuna.

16.     Wkład pracy ucznia w realizację projektu oceniany jest przez opiekuna projektu oceną cząstkową z zachowania. Opiekun bierze pod uwagę w szczególności:

a)        zaangowanie ucznia,

b)        pomyowość i innowacyjność,

c)        umiejętność pracy w grupie,

d)       udzi w praktycznym wykonaniu , wielkość zadań,

e)        stopień trudności zadań,

f)         terminowość wykonania przydzielonych zadań,

g)        poprawność wykonania indywidualnie przydzielonych zadań,

h)        pracowitość,

i)          udzi w prezentacji.

17.  Przy wystawianiu oceny nauczyciel ma prawo uwzględnić samoocenę ucznia i ocenę jego pracy przez zespół, a także opinie pozyskane od odbiorw projektu np. wyniki ankiet, dyskusji.

18.  Ocena, o której mowa w punkcie 16 ma wpływ na końcoworoczną ocenę z zachowania zgodnie z kryteriami zawartymi w paragrafie 71.

19.  Jeżeli projekt jest wdrażany w ramach programu nauczania danego przedmiotu lub przedmiotów, to wysiłek ucznia związany z pracą nad projektem oraz jego efekt mogą być ocenione ocena szkolną z danego przedmiotu (przedmiotów).

20.  Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

§ 70

Ocena zachowania ucznia

1.          Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

c)      dbałość o honor i tradycje szkoły,

d)     dbałość o piękno mowy ojczystej,

e)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

f)       godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

g)      okazywanie szacunku innym osobom,

h)      wkład pracy w realizację projektu edukacyjnego.

2.          Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

a)      wzorowe,

b)      bardzo dobre,

c)      dobre,

d)     poprawne,

e)      nieodpowiednie,

f)       naganne.

3.          Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po uwzględnieniu:

a)      samooceny ucznia,

b)      opinii uczniów danej klasy,

c)      opinii  nauczycieli i pracowników szkoły,

d)     uzasadnienia i udokumentowania – zeszyt spostrzeżeń.

4.          Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

5.          Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

a)      oceny z zajęć edukacyjnych,

b)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem pkt.6 i 7.

6.          Rada pedagogiczna  może podjąć uchwałę o niepromowaniu do  klasy  programowo wyższej lub  nieukończeniu szkoły  przez  ucznia, któremu  w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

7.          /skreślony/

§ 71

Kryteria ocen zachowania

 

1.          Ocenę dobrą traktuje się jako ocenę wyjściową.

2.          Zachowanie  wzorowe otrzymuje uczeń, który:

a)       wzorowo spełnia  wszystkie wymagania, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku,

b)       wyróżnia się szczególnie w stosunkach koleżeńskich – pomaga słabszym, jest doskonałym organizatorem, wykazuje dużą inicjatywę własną w klasie, umie sobie zjednywać zwolenników,

c)       aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, pełni znaczące funkcje w organizacjach szkolnych lub w klasie,

d)      godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,

e)       prezentuje wysoką kulturę osobistą, nosi stosowny strój i obuwie zmienne,

f)        cechuje go zdyscyplinowanie, systematyczność, sumienność,

g)       dba o mienie szkoły i własne,

h)       jest tolerancyjny dla poglądów innych niż własne,

i)         nie ulega nałogom,

j)         nie używa wulgarnego słownictwa,

k)       spory potrafi załatwiać w drodze negocjacji i mediacji,

l)         systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia w terminie 7 dni,

m)     wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione, nie ma nieuzasadnionych spóźnień,

n)       podczas realizacji projektu edukacyjnego czynnie uczestniczył w formułowaniu tematu, aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji oraz współpracował z innymi uczestnikami projektu.

3.          Zachowanie  bardzo dobre otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania oceny  dobrej, a ponadto:

a)       przykładnie wypełnia obowiązki ucznia zawarte w regulaminach,

b)      przynależy do organizacji działających w szkole,

c)       angażuje się w pracę społeczną na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

d)      uczestniczy systematycznie w procesie lekcyjnym, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,

e)       wyróżnia się kulturą osobistą w szkole i poza nią,

f)       odnosi się z szacunkiem do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

g)      systematycznie uczęszcza do szkoły,

h)      w semestrze opuścił nie więcej niż 3 godziny bez usprawiedliwienia i ma nie więcej niż 3 spóźnienia,

i)        pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu edukacyjnego, wspomagając innych członków zespołu.

4.          Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który:

a)      zna z domu rodzinnego i ze szkoły zasady współżycia w większym środowisku i stara się nie łamać tych zasad,

b)      przestrzega obowiązków ucznia zawartych w statucie szkoły,

c)      jego kultura osobista i zachowanie wobec dorosłych i kolegów nie budzi zastrzeżeń,

d)     zmienia obuwie przy wejściu do szkoły,

e)      umie się zachować w każdej sytuacji i w każdym miejscu (klasa, korytarz, boisko, wycieczka, teatr, muzeum, kino, kościół, biblioteka, stołówka),

f)       nie stwarza zagrożeń dla swojego życia i zdrowia – nie pije, nie pali, nie bierze narkotyków,

g)      pozostaje na terenie gimnazjum w czasie przerw międzylekcyjnych,

h)      szanuje swoją , wspólną i cudzą własność,

i)        nie znęca się nad zwierzętami i nie niszczy przyrody,

j)        w semestrze opuścił nie więcej niż 7 godzin nieusprawiedliwionych i ma nie więcej niż 8 spóźnień,

k)      prawidłowo wypełniał swoje zadania podczas realizacji projektu edukacyjnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna zespołu.

5.          Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który:

a)       sporadycznie uchybia podstawowym wymaganiom zawartym w regulaminie szkoły,

b)       stara się uczyć systematycznie,

c)       mało aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,

d)      zachowuje się poprawnie w stosunku do nauczycieli, kolegów i pracowników szkoły,

e)       czasem wchodzi w konflikty z innymi, źle zachowuje się na wycieczce, zabawie, zawodach sportowych,

f)        bywa nielojalny w stosunku do kolegów, ratuje siebie kosztem innych na drodze donosicielstwa i pomówień,

g)       często wykazuje chęć poprawy, pracuje nad swoją silną wolą,

h)       sporadycznie ulega złym wpływom, ale potrafi się z nich wyzwolić,

i)         w semestrze opuścił nie więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych i ma nie więcej niż 12 spóźnień,

j)         wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu edukacyjnego, lecz zdarzyło mu się nie wywiązywać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole.

6.          Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który:

f)        często łamie normy obowiązujące w środowisku szkolnym,

g)       bywa agresywny, ordynarny, znęca się nad młodszymi i słabszymi,

h)       swoim niewłaściwym zachowaniem przeszkadza w prowadzeniu lekcji,

i)         wywołuje bójki i sam w nich uczestniczy,

j)         nie szanuje mienia szkoły,

k)       ucieka z lekcji, jednak w semestrze opuścił nie więcej niż 35 godzin nieusprawiedliwionych i spóźnił się więcej niż 17 razy,

l)         często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu edukacyjnego lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu.

7.          Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który:

a)     świadomie i ze złą wolą łamie normy obowiązujące w środowisku szkolnym,

b)       stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, życia i zdrowia własnego oraz innych,

c)       pali papierosy, pije alkohol, używa i rozprowadza środki  odurzające,

d)       jest wulgarny, zachowuje się agresywnie w stosunku do kolegów i pracowników szkoły,

e)      słabo rokuje nadzieje na poprawę, gdyż  lekceważy uwagi  i odrzuca  okazywaną mu pomoc,

f)       jest członkiem nieformalnej grupy o charakterze przestępczym,

g)        wchodzi w konflikty z prawem –oszustwa i fałszerstwa dokumentów, bierze udział w kradzieżach i rozbojach,

h)       nagminnie opuszcza lekcje- opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 35 godzin lekcyjnych i ma powyżej 17 spóźnień,

i)       nie przystąpił do realizacji projektu edukacyjnego lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna.

 

 

§ 72

Postanowienia końcowe WSO

 

1.          WSO wchodzi w życie od drugiego semestru roku szkolnego 1999/2000.

2.          WSO będzie podlegać ewaluacji.

3.          Sposoby ewaluacji: podczas spotkań rady pedagogicznej, analiza wyników egzaminu gimnazjalnego, analiza losów absolwentów.

4.          Wszelkie zmiany będą zatwierdzane uchwałą rady pedagogicznej i wprowadzane w życie oddzielnymi aneksami.

5.          O zmianach uczniowie i rodzice zostaną powiadomieni na początku roku szkolnego.

6.          Ustalenia szczegółowe dotyczące przedmiotów nauczania podejmą nauczyciele w Przedmiotowych Systemach Oceniania.

7.           W przypadkach nie objętych WSO decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 

ROZDZIAŁ VIII. RODZICE

 

§ 73

1.          Do obowiązków rodziców należy:

a)      dokonywanie wpłat w wyznaczonym terminie za szkody i zniszczenia powstałe z winy ucznia,

b)      kontakt z wychowawcą klasy, nauczycielami i pedagogiem szkolnym,

c)      świadczenie pomocy w zakresie sprawowania opieki nad uczniami np. na dyskotekach oraz innych imprezach organizowanych przez gimnazjum,

d)     współdziałanie z radą pedagogiczną i dyrektorem gimnazjum w zakresie realizacji  programu wychowawczego szkoły.

2.          Rodzice mają ponadto obowiązek:

a)       usprawiedliwiania nieobecności ucznia, telefonicznie, pisemnie lub osobiście, najpóźniej 7 dni po zakończeniu absencji,

b)       przybyć na wezwanie szkoły i osobiście odebrać ze szkoły dziecko, które źle się czuje,

c)       przekazywać wychowawcy ważne informacje o stanie zdrowia dziecka,

d)      wyrównywać straty za celowe zniszczenia dokonane przez ich dzieci,

e)       podpisywać oceny prac klasowych,

f)        sprawdzać czy dziecko poprawiło błędy, zgodnie ze wskazówkami nauczyciela,

g)       dbać o systematyczne uczęszczanie dziecka do szkoły.

 

§ 74

2.          Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do decydowania o procesie wychowania swojego dziecka, również w szkole.

3.          Rodzice (prawni opiekunowie) mają ponadto prawo do:

a)       bezpośrednich spotkań z nauczycielami Gimnazjum,

b)       stałych spotkań z nauczycielami Gimnazjum,

c)       spotkań w czasie dni otwartych Gimnazjum,

d)      zapoznania się z pracami swoich dzieci,

e)       zapoznania się z ocenami swoich dzieci i uzasadnieniem stopni z przedmiotów
i oceny zachowania,

f)        zapoznania się z postępami w nauce swoich dzieci,

g)       zapoznania się z treścią Statutu, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki, Regulaminem Rady Rodziców oraz Regulaminem SU,

h)       informacji o zastosowanych karach i metodach wychowawczych, prowadzących do poprawy zachowania dziecka,

i)         zaznajomienia się z propozycjami stopni śródrocznych i końcoworocznych,

j)         składania wniosków o egzamin sprawdzający,

k)       zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi, jakie obowiązują w Gimnazjum,

l)         informacji na temat obowiązujących przepisów prawa oświatowego, w części dotyczącej i obowiązującej bezpośrednio uczniów i rodziców (prawnych  opiekunów),

m)     zgłaszania zastrzeżeń do Dyrektora Gimnazjum jeżeli uznają, że roczna ocena  klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania  została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

4.          Rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają na piśmie prawo szkoły do posługiwania się danymi  osobowymi ucznia, rodziny w zakresie  wynikającym z zadań opiekuńczych.

5.          Sposoby komunikowania się rodziców ze szkołą i szkoły z rodzicami (prawnymi  opiekunami) określa rozdział VIII: Wewnątrzszkolny  System Oceniania.

6.          W przypadku, gdy rodzice (prawni opiekunowie) nie wypełniają swoich zadań  opiekuńczo- wychowawczych, Dyrektor Gimnazjum ma prawo zwrócić się do odpowiednich instytucji z wnioskiem o udzielenie pomocy dziecku lub jego rodzicom  (prawnym opiekunom).

 

ROZDZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 75

1.          Gimnazjum używa pieczęci urzędowej z odrębnymi przepisami.

2.          Gimnazjum posiada własny sztandar, którego wzór znajduje się w dokumentacji szkoły.

2a.   Gimnazjum może posiadać godło oraz ceremoniał szkolny”.

3.          Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.          Zasady prowadzenia przez gimnazjum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

5.          Dyrektor zapewnia wszystkim członkom społeczności szkolnej możliwość zapoznania się ze statutem gimnazjum.

6.          Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie gimnazjum jest Rada Pedagogiczna.