KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Propozycja nr V/1/14/15

           (nadaje dyrektor)          

 

Temat projektu:

 

Jakie są przyczyny i skutki degradacji środowiska
w najbliższej okolicy?

Nazwisko i imię nauczyciela:

Tadeusz Lachawiec

Cele projektu (rozwiązanie konkretnego problemu):

 

 

 

-  nabycie umiejętności obserwacji otaczającego
   środowiska przyrodniczego.
-  dostrzeganie zmian środowiska przyrodniczego zachodzących
   w  nim pod wpływem działalności człowieka.
-  uświadomienie odpowiedzialności człowieka za stan     
   środowiska, w którym żyje.
-  podejmowanie działań mających na celu ochronę przyrody.

 

Przewidywany sposób prezentacji:

- broszura
- prezentacja multimedialna

 

 

Propozycja nr V/2/14/15

(nadaje dyrektor)

           

Temat projektu:

Dlaczego po Roztoczu tylko rowerem?

Nazwisko i imię nauczyciela:

Golec Jacek

Cele projektu (rozwiązanie konkretnego problemu):

 

Propagowanie turystyki rowerowej jako zdrowej i taniej formy wypoczynku i rekreacji.
Zapoznanie z najciekawszymi zakątkami Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Przewidywany sposób prezentacji:

Broszura, prezentacja multimedialna.


Propozycja nr
V/3/14/15
(nadaje dyrektor)                      

 

Temat projektu:

 


Jak pomóc ptakom – budujemy domki lęgowe

Nazwisko i imię nauczyciela:

 

Flis Marek

Cele projektu (rozwiązanie konkretnego problemu):

 

 

Propagowanie pomocy zwierzętom

Poznanie gatunków ptaków gniazdujących  w Polsce

Poznanie zasad budowy domku lęgowego dla ptaków mieszkających w Polsce

Przewidywany sposób prezentacji:

Zbudowanie kilku domków lęgowych i umieszczenie ich wokół szkoły.

Propozycja nr V/4/14/15
 (nadaje dyrektor)

 

Temat projektu:

 


Czy Polska jest krajem atrakcyjnym turystycznie?

Nazwisko i imię nauczyciela:

 

Mędrek Bożena

Cele projektu (rozwiązanie konkretnego problemu):

 

 

- poznanie regionów Polski pod względem turystycznym

- poznanie walorów środowiska przyrodniczego Polski

- propagowanie turystyki krajowej

Przewidywany sposób prezentacji:

 

Prezentacja multimedialna, folder

 

 

Propozycja nr V/5/14/15

                        (nadaje dyrektor)                    

 

Temat projektu:

 


Dlaczego nie powinniśmy ulegać nałogowi tytoniowemu?

Nazwisko i imię nauczyciela:

 

Surtel Katarzyna

Cele projektu (rozwiązanie konkretnego problemu):

 

Uświadomienie szkodliwości nałogu tytoniowego.

Uświadomienie negatywnych konsekwencji tzw. biernego palenia.

Przewidywany sposób prezentacji:

Prezentacja multimedialna, plakaty, broszury, ulotki.

 

 

Propozycja nr V/6/14/15

(nadaje dyrektor)


Temat projektu:

 
Czy za pomocą wahadła matematycznego można wyznaczyć wartość przyspieszenia ziemskiego?

Nazwisko i imię nauczyciela:

Elżbieta Nowakowska

Cele projektu (rozwiązanie konkretnego problemu):

·  Zbadanie zależności między okresem drgań a długością
   wahadła matematycznego
·  Zaproponowanie sposobu pomiaru przyspieszenia ziemskiego
·   Wykonanie odpowiednich pomiarów

Przewidywany sposób prezentacji:

Sprawozdanie zawierające wyniki pomiarów, opis przeprowadzonych doświadczeń, wnioski i uwagi dotyczące przeprowadzonych badań oraz ocena rzetelności i dokładności otrzymanych wyników.


Propozycja nr
 V/7/14/15
(nadaje dyrektor)          

 
Temat projektu:

 
Jak wyznaczyć ciepło właściwe żelaza ?

Nazwisko i imię nauczyciela:

Elżbieta Nowakowska

Cele projektu (rozwiązanie konkretnego problemu):

 

 

·   Poznanie wiadomości dotyczących bilansu cieplnego
·   Opracowanie instrukcji do wykonania doświadczenia
·   Wykonanie doświadczenia, opracowanie wyników,
    porównanie wyniku z wartością tabelaryczną
·   Opracowanie wniosków i uwag dotyczących wpływu
    pomiarów  na dokładność wyniku

Przewidywany sposób prezentacji:

Sprawozdanie zawierające wyniki pomiarów, opis przeprowadzonego doświadczenia, wnioski i uwagi.
Odegranie roli wykładowcy prowadzącego zajęcia laboratoryjne z fizyki wobec  grupy uczniów znających podstawowe wiadomości dotyczące energii wewnętrznej.

 

Propozycja nr V/8/14/15

                             (nadaje dyrektor)               

 

Temat projektu:

 


Kuchnia to wielkie chemiczne laboratorium

Nazwisko i imię nauczyciela:

 

Zofia Zezulińska

Cele projektu (rozwiązanie konkretnego problemu):

 

 

 

- udowodnienie, że kuchnia może być poligonem do
  wykonywania  ciekawych,
  doświadczeń przy użyciu substancji używanych na co dzień,

- motywowanie uczniów do samodzielnego poszukiwania
  informacji,

- udoskonalenie swoich  umiejętności  racjonalnego 
  interpretowania zjawisk do stosowania zdobytej wiedzy
  w praktyce.

Przewidywany sposób prezentacji:

Prezentacja z wyników przeprowadzonych doświadczeń, referat

 

 

 

Propozycja nr V/9/14/15

 (nadaje dyrektor)          

 

Temat projektu:

 

Zobacz, poznaj, zrozum – rola wycieczek
w kształtowaniu wrażliwości, wyobraźni, świadomości.

Nazwisko i imię nauczyciela:

Małgorzata Rodziewicz

Cele projektu (rozwiązanie konkretnego problemu):

 

 

 

- wyrabianie nawyków świadomego podróżowania,
- kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody,   
  architektury, kultury,
- kształcenie umiejętności współpracy w grupie.

Przewidywany sposób prezentacji:

- prezentacja multimedialna

 

 

Propozycja nr V/10/14/15

(nadaje dyrektor)

 

Temat projektu:

 

Jak odkrycie cząsteczki DNA zmieniło nasze życie?

Nazwisko i imię nauczyciela:

Małgorzata Rodziewicz

Cele projektu (rozwiązanie konkretnego problemu):

 

- budowa kwasu DNA
- sposób łączenia podwójnej nici

Przewidywany sposób prezentacji:

- model cząsteczki (wykonanie modelu cząsteczki kwasu DNA)

 

 

Propozycja nr V/11/14/15

                (nadaje dyrektor)                            

 

Temat projektu:

 

 

Jak poprawnie zaplanować wycieczkę na wybrany szczyt Korony Gór Polski?

 Nazwisko i imię nauczyciela:

Wieleba Agnieszka

 

Cele projektu (rozwiązanie konkretnego problemu):

 

 

 

-  zaplanowanie wycieczki na wybrany szczyt Korony Gór
   Polski,

-  wyszukiwanie, selekcjonowanie i krytyczne analizowanie  
    informacji dotyczących określonego regionu geograficznego 
    Polski,

-  opracowanie „Niezbędnika turysty” zawierającego
   podstawowe  elementy ekwipunku turysty.

Przewidywany sposób prezentacji:

Prezentacje multimedialne zawierające odpowiednio:
- plan wycieczki na jeden ze szczytów Korony Gór Polski  
 (rozpoczynającej się w bazie noclegowej, z dokładnym   
  opracowaniem i zaznaczeniem na mapie turystycznej trasy  
  przemarszu),
- „Niezbędnik turysty” i plan finansowy całej wycieczki,
- informacje dotyczące atrakcji turystycznych regionu, na 
  którego obszarze wznosi się ten szczyt.